Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

EINDGEBRUIKERSVOORWAARDEN Javaba en MYSIZE APP

In deze (eind)gebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder Javaba als aanbieder van MySize App; Fitcheck online; fun2fit club; fitheid consultancy;  fitheidseconoom en Javaba Beheer.  Verder te noemen diverse diensten.  Een overeenkomst aangaat met (eind)gebruikers voor het gebruik van Javaba (hierna: de ‘Gebruiksvoorwaarden’). De (eind)gebruiker van Javaba met haar diensten (hierna: de ‘Gebruiker’) dient deze overeenkomst door te nemen en te accepteren, alvorens gebruik te mogen maken van het platform Javaba.

Indien er vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Javaba, Het Var 47, 8939BJ Leeuwarden.

 1. Toepasselijkheid
  1.1.DezeGebruiksvoorwaardenzijn van toepassing op het gebruik van het platform Javaba en bijbehorende webpagina, software en aanverwante diensten (waaronder nieuwsbrieven). Direct na voltooiing van het registratieproces maken deze voorwaarden integraal deel uit van de tot stand gekomen overeenkomst tussen Javaba en Gebruiker. 

1.2. In onze Privacyverklaring www.javaba.nl beschrijven wij hoe wij persoonsgegevens verwerken binnen Javaba en de bijbehorende website. Om het registratieproces van het platform Javaba af te kunnen ronden, dient de gebruiker kennis te nemen van de Privacyverklaring en toestemming te geven voor de verwerking van betrokken persoonsgegevens.

1.3. Onderdelen van de dienstverlening in het kader van Javaba kunnen acceptatie van aanvullende voorwaarden vereisen, zoals aanvullende voorwaarden voor deelname aan (promotionele) acties of voor het gebruik van applicatie marktplaatsen zoals Apple’s AppStore en Google Play.

1.4. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op onderdelen bestaande uit ‘Open Source’-software vervat in Javaba.

1.5. Het is Javaba te allen tijde toegestaan de voorwaarden aan te passen waaronder zij het platform aanbiedt. Nieuwe voorwaarden worden mogelijk bij een update van de software aangeboden, en dienen geaccepteerd te worden indien men gebruik wenst te blijven maken van de nieuwste versie van Javaba.

 1. Licentie
  2.1 Javabaverleent na het volledig doorlopen van het registratieproces deGebruiker een niet- exclusief, niet-(sub)licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht van gebruik op Javaba.

2.2. Deze licentie is enkel van toepassing voor het apparaat waarop Javaba en haar diensten is gedownload en geïnstalleerd.

 1. Beperkingen
  3.1. Het is deGebruikerniet toegestaan Javaba en haar diensten aan derden te verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

3.2. Het is Gebruiker verboden de software, de webpagina, geschriften en documentatie behorende bij Javaba aan te passen. Het is bijvoorbeeld verboden om aanduidingen waarin Javaba als rechthebbende genoemd wordt op bijbehorende intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van Javaba en haar diensten en bijbehorende werken – geheel of gedeeltelijk te verwijderen of veranderen. 

Het is tevens verboden de software te ‘reverse engineeren’ of dit door een derde te laten doen. Dit alles geldt, tenzij het op grond van een dwingende rechtelijke bepaling is toegestaan.

 1. Verplichting lichaamsmaten regelmatig te actualiseren
  4.1. De Gebruikerdient minimaal eens in de 4 maanden de opgegeven lichaamsmaten te actualiseren.

4.2. Indien Gebruiker meer dan 5 maanden niet actualiseert, mag Javaba de eindgebruikersvoorwaarden MySize App-account van de Gebruiker geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk maken tot deze geactualiseerd is, of deze Gebruiksovereenkomst beëindigen. Voor de toegang tot de MySize App-account van de Gebruiker te weigeren of over te gaan tot beëindiging zal Javaba de Gebruiker een waarschuwing sturen, met daarin vermeldt een periode, waarbinnen het nog mogelijk is de gegevens te actualiseren. 

 1. App marktplaatsen (Apple’s App Store en Google Play)
  5.1. Bij het gebruik vanApple’s App Storeen Google Play gelden aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze App marktplaatsen. Indien Gebruiker de MySize App wenst te downloaden via voorgenoemde App marktplaatsen, dient Gebruiker kennis te nemen van en akkoord te gaan met de daarvoor geldende eindgebruikersvoorwaarden en privacyverklaringen. De verhouding tussen de Gebruiker en Javaba wordt echter volledig beheerst door de hier aangeboden Gebruiksvoorwaarden.
 2. Reservekopie
  6.1. Het isGebruikertoegestaan een reservekopie van de software van de App te maken als onderdeel van een backup van het gehele systeem waarop de MySize App staat. Voor het maken van een individuele kopie van uitsluitend de MySize App bestaat geen noodzaak, aangezien voor de duur dat de dienst aangeboden is de software beschikbaar zal zijn via Apple’s AppStore en Google Play.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op het platform Lifestyle People en deMySize App, bijbehorende webpagina, nieuwsbrieven en documentatie berusten exclusief bijJavaba, dan wel haar licentiegevers. De Gebruiker verkrijgt enkel een gebruikslicentie met de omvang zoals beschreven in artikel 2 en 3.

7.2. De intellectuele eigendomsrechten van ‘Open Source’-software vervat in de MySize App blijven eigendom van hun rechthebbenden en gebruiksrechten worden verleend op basis van de betrokken ‘Open Source’-licenties.

 1. Minimale leeftijd gebruiker
  8.1.Gebruikerverklaart bij acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden 16 jaar of ouder te zijn of, indien jonger dan 16 jaar, toestemming voor registratie en gebruik van het platform Lifestyle People en de MySize App te hebben verkregen van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

9.Toevoegen foto’s 

9.1. De Gebruiker garandeert bij het toevoegen van een foto binnen het platform Lifestyle People en de MySize App dat hij/zij zelf auteursrechthebbende is of toestemming van de auteursrechthebbende te hebben verkregen om de foto te mogen gebruiken binnen de MySize App en de hierbij benodigde (sub)licentie uit artikel 9.2 te kunnen verlenen. 

9.2. De Gebruiker verleent bij het toevoegen van een foto binnen Lifestyle People en de MySize App een niet- exclusieve en wereldwijde licentie aan Javaba voor het gebruik van deze foto voor de duur dat de Gebruiker geregistreerd is. 

9.3. De Gebruiker garandeert zelf de geportretteerde op toegevoegde foto’s te zijn en geen aanspraak te maken op dit portretrecht. Bij toegevoegde foto’s van derden, zoals vrienden of familie, garandeert de Gebruiker van geportretteerden toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van hun portretten binnen Lifestyle People en de MySize App. 

9.4. Gebruiker vrijwaart Javaba tegen alle aanspraken van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder auteursrecht en het portretrecht. Dit geldt zonder enige beperking van de overige aansprakelijkheidsuitsluitingen opgenomen in artikel 10. 

 1. Uitsluiting aansprakelijkheid

10.1.  Javaba is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van het platform Lifestyle People en de MySize App. 

10.2.  Hoewel de redactie van Lifestyle People en de MySize App uiteraard zijn best doet de kwaliteit van de App te waarborgen, is Javaba niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie verstrekt via Lifestyle people en de MySize App, de bijbehorende website of daarbij betrokken diensten zoals de nieuwsbrieven. Mocht de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie tegenkomen, stelt Javaba het op prijs indien hiervan melding gemaakt wordt op info@lifestylepeople.nl . 

10.3. Ondanks de grote zorg die Javaba besteedt om de door de Gebruiker verstrekte informatie te koppelen aan een kledingstuk, schoenen, bijouterieën of overige producten aangeboden via Lifestyle People en de MySize App in de juiste maat op basis van maattabellen in haar database, kan Javaba niet garanderen dat producten altijd in de juiste maat verstrekt zal worden. Javaba is afhankelijk van door derden verstrekte maattabellen en consistentie in het productieproces. Indien een product niet past, dient de Gebruiker dit binnen de bedenktijd terug te sturen aan de verkoper. Javaba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd geleverde of niet passende producten.

10.4. Hoewel Javaba haar best doet haar diensten te allen tijde aan te bieden, kan zij niet garanderen dat die diensten zonder onderbrekingen, gebreken of fouten beschikbaar zullen zijn. Javaba heeft te allen tijde het recht zonder enige aankondiging de diensten tijdelijk of geheel te staken. Javaba is niet aansprakelijk voor enige schade door het niet (volledig) beschikbaar zijn van één of meer van haar diensten. 

10.5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie, gebruik en onderhoud van het platform lifestyle People en de MySize App en doet dit voor eigen risico en rekening, waaronder inbegrepen de kosten van gebruik van (mobiele) netwerken. 

10.6. Gebruiker vrijwaart Javaba voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van Lifestyle People en de MySize App. 

10.7. Alle beperkingen van aansprakelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Javaba. 

 1. Updates

11.1. Indien updates voor de MySize App beschikbaar gesteld worden, worden deze aangeboden via Apple’s AppStore of Google Play.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

12.1.  Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden komt automatisch te vervallen een maand nadat Javaba te kennen heeft gegeven dat deze versie vervalt. Javaba mag deze beëindiging kenbaar maken per e-mail, webpagina of elke andere wijze die zij geschikt acht. 

12.2.  Bij constateren van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker is Javaba gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen. 

12.3.  Na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden – op welke grond dan ook – dient de Gebruiker alle software, documentatie en eventuele reservekopieën te verwijderen en ieder gebruik van de software en bijbehorende dienstverlening te staken. Javaba is na beëindiging gerechtigd het MySize App-account van de Gebruiker te verwijderen. 

 1. Overige bepalingen

13.1.  Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

13.2.  Het is de Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen. 

13.3.  Het is Javaba toegestaan haar rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, waaronder het beheer en de exploitatie van de MySize App en/of bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. 

13.4.  Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

PRIVACY BELEID

Privacyverklaring Javaba en haar diensten: Webpagina en Applicatie (app)

Laatste aanpassing: 31 juli 2019 

Privacy staat in hoog aanzien bij Javaba als aanbieder van het platform Javaba. Javaba zorgt er dan ook voor dat persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Daarbij werkt zij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Javaba streeft ernaar zo volledig en duidelijk mogelijk haar gebruikers te informeren over haar verwerkingen en nimmer zonder duidelijke – en in deze privacyverklaring beschreven – doeleinden informatie aan derden te verstrekken.

Doel van de gegevensverwerking

Javaba verwerkt gegevens van gebruikers en bezoekers van haar pagina om de diensten aan te kunnen bieden. De gegevensverwerkingen maken de belangrijkste functionaliteiten van o.a. de MySize App mogelijk, waaronder het koppelen van uw lichaamsmaten aan het juiste product (zoals kledingstuk, schoenen, bijouterieën), de mogelijkheid van Javaba om met u in contact te treden, op vragen te reageren of om contact met gebruikers te onderhouden; het mogelijk te maken dat bij het plaatsen van een bestelling via de MySize App de aangesloten verkopers ((kleding)winkels, webshops en andere aangesloten aanbieders) het gewenste product in de juiste maat op kunnen sturen en contact kunnen onderhouden met de gebruiker over hun bestelling; het opbouwen van statistieken; het versturen van nieuwsbrieven, herinneringsmails en Bedankmails; het gebruikers toestaan foto’s toe te kunnen voegen aan hun account.

Voor verdere informatie over de doeleinden van verschillende categorieën verwerkingen, zie de

Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens.

Betrokken gegevens:

Voor het correct aan kunnen bieden van Javaba en MySize App verwerkt Javaba verschillende soorten gegevens.

Onder deze gegevens vallen: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer (contactgegevens van u als gebruiker) en lichaamsmaten van gebruikers en/of derden (waaronder vrienden en familieleden), automatisch verwerkte gegevens van gebruikers en bezoekers zoals die door hun computer of andere apparatuur worden verstrekt aan de systemen van Javaba (zoals IP- adres, informatie over gebruikte soft- en hardware en bezochte pagina’s), eventuele aanmelding van gebruikers voor ontvangst van de nieuwsbrief (met informatie over de Lifestyle People, MySize App en overige producten, diensten en aanbiedingen van Javaba) en/of de Bedankmail (met informatie en aanbiedingen van onze partners), de gewenste frequentie die gebruikers hebben voor de ontvangst van herinneringsberichten voor het actualiseren van hun lichaamsmaten, en door de gebruikers zelf verstrekte foto’s. Verder zal, indien bezoekers of gebruikers van Lifestyle People en deMySize App het plaatsen van Google Analytics-cookies accepteren, informatie over het gebruikte systeem, het IP-adres en het surfgedrag, welke te volgen is via andere pagina’s die ook bij Google aangesloten zijn, worden verstrekt aan Google Inc.

Voor verdere informatie over betrokken gegevens bij verschillende categorieën verwerkingen, zie de 

Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens. Gegevensverstrekking aan derden

In beginsel verstrekt Javaba geen gegevens aan derden.

De uitzonderingen op bovenstaande regel zijn de verstrekking van contactgegevens en lichaamsmaten aan aangesloten verkopers tijdens het bestelproces, het verstrekken van anonieme, niet naar personen herleidbare statistieken aan aangesloten partners en de gegevensverstrekking aan Google Inc. in het kader van het gebruik van Google Analytics. Ook is het mogelijk dat wij gedwongen worden gegevens te verstrekken aan derden in het kader van een wettelijke plicht (zoals een ambtelijk bevel).

De uitzonderingen zijn te vinden in de Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens.

Duur

Javaba slaat gegevens niet langer op dan noodzakelijk. Voor verdere informatie over de duur van opslag bij verschillende categorieën verwerkingen, zie: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens.

Beveiliging van de (persoons)gegevens

Javaba neemt de nodige maatregelen ter bescherming van de verwerkte gegevens. Voor het registreren en beheren of inloggen met uw gebruikersaccount via de webpagina, maakt Javaba gebruik van versleutelde communicatie (SSL). Tevens zijn de databestanden en de MySize App slechts beperkt toegankelijk voor het technisch personeel van Javaba en worden deze beschermd met behulp van wachtwoorden die regelmatig aangepast dienen te worden.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord ter bescherming van hun eigen gebruikersaccount; zij dienen dit wachtwoord regelmatig aan te passen.

Locatie van de verwerkte gegevens

De gegevens verwerkt door Javaba en de MySize App staan op systemen binnen datacentra in Nederland. De gegevens over het bezoekersgedrag zoals die verwerkt worden door Google Analytics, worden verstrekt aan Google Inc. die haar informatie verwerkt in systemen binnen de Verenigde Staten van Amerika. Google Inc. maakt hierbij gebruik van het ‘Safe Harbor’-programma (afspraken over grensoverschrijdende verwerking van gegevens).

Inzage, correctie en verzet

Een geregistreerd gebruiker van het platform Javaba en de diensten heeft de mogelijkheid bij Javaba op te vragen welke gegevens Javaba over deze gebruiker opgeslagen heeft. Indien uit deze gegevens blijkt dat er onjuiste, onvolledige of overmatige gegevens zijn opgenomen, kan betrokken gebruiker Javaba verzoeken deze gegevens aan te passen of verwijderen

Verzoeken van inzage, correctie of verzet dienen gebruikers van het platform Javaba en de diensten schriftelijk kenbaar te maken via dit adres: info@javaba.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Een privacybeleid is altijd onderhevig aan aanpassingen, omdat voortdurend veranderingen optreden ten aanzien van de mogelijkheden van het platform, alsmede binnen de behoeftes van de gebruikers en de aanbieder.

Ook deze privacyverklaring kan aangepast worden. Gebruikers dienen deze pagina dan ook regelmatig in de gaten te houden. Bij grote wijzigingen in dit privacybeleid zullen geregistreerde gebruikers per e-mail op de hoogte gesteld worden. 

Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens

 1. Indeling van categorieën verwerkingen en welke kenmerken daarbij centraal staan

In deze beschrijving worden de verschillende categorieën van verwerkingen in detail beschreven.

     Per categorie verwerkingen is aangegeven welke gegevens hierbij betrokken zijn, wat de doeleinden van het type verwerking zijn, op wie de gegevens die verwerkt worden betrekking hebben, wie de (verwerkte) gegevens anders dan Javaba ontvangen (toegang krijgen tot de gegevens) en hoelang deze gegevens opgeslagen blijven.

Wij lichten de volgende categorieën verwerkingen uitgebreid toe inzake:

 • Contact gegevens en lichaamsmaten van de gebruiker;
 • Automatische gegevens;
 • MySize App-nieuwsbrief;
 • Lifestyle People– Nieuwsbrief
 • Herinneringsmail;
 • Bedankmail;
 • Google Analytics;
 • Foto’s.
 1. Contactgegevens en lichaamsmaten gebruiker

Tijdens de registratie is het voor de gebruiker nodig om naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, en telefoonnummer in te vullen. 

     Om ervoor te zorgen dat door de MySize App de gebruiker automatisch bij bestelling via de MySize App het gewenste Productin de juiste maat kan verkrijgen bij elke aangesloten verkoper, is het eveneens nodig dat de gebruiker tijdens de registratie de MySize App voorziet van zijn of haar lichaamsmaten en de informatie over deze maten regelmatig vernieuwt.

Gegevens betrokken bij verwerking:

 • Naam;
 • Adres, woonplaats, postcode;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Lichaamsmaten.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

         Contactgegevens maken het mogelijk dat:

 • Aangesloten verkopers bij een bestelling het bestelde product correct af kunnen leveren, en, waar nodig, contact op kunnen nemen met de gebruiker. Dit geldt uitsluitend in verband met het afhandelen van de bestelling;
 •  Javaba als aanbieder van het platform Javaba en haar diensten contact met de gebruiker kan opnemen indien dit nodig is voor het beantwoorden van door de gebruiker gestelde vragen, of in verband met onderhoud van of technische problemen met de MySize App (dit kan per post, telefonisch of e-mail); 
 • Periodiek herinnerings- en systeemberichten per e-mail verzonden worden. Gebruikers kunnen de frequentie van herinneringsberichten instellen;
 • Berichten (waaronder Bedankmails) met informatie en aanbiedingen van onze aangesloten partners <link partners> per e-mail toegezonden kunnen worden, indien gebruiker kenbaar heeft gemaakt deze berichten te willen ontvangen;
 • Anonieme, niet naar individuele personen herleidbare statistieken over gebruikers (denk hierbij aan hoeveelheid gebruikers per regio, de (meest populaire) leeftijdscategorieën van de gebruikers, etc.) opgebouwd kunnen worden.
 • Optie: verjaardagsmails verzonden kunnen worden. 

         Lichaamsmaten maken het mogelijk dat:

 • Aangesloten verkopers bij bestelling via de MySize App de gebruiker het gewenste product in de juiste maat toe kunnen sturen;
  • er anonieme, niet naar individuele personen herleidbare statistieken over gebruikers (denk hierbij bijvoorbeeld aan gemiddelde maten van gebruikers binnen bepaalde leeftijdsgroepen) opgebouwd kunnen worden.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Geregistreerde gebruikers van het platform en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • De bij de Lifestyle People en  MySize App aangesloten verkopers op het moment van het plaatsen van een bestelling.
 • Javaba kan aan derden anonieme, niet naar individuele personen te herleiden statistische gegevens verstrekken welke ontsloten zijn op basis van de contactgegevens.

Duur opslag gegevens:

 • De verstrekte contactgegevens en lichaamsmaten worden opgeslagen zolang als de gebruiker geregistreerd is bij de MySize App.
 • Aangesloten verkopers slaan contactgegevens slechts op voor zolang als nodig is om de bestelling af te handelen.
 • Statistieken op basis van deze gegevens worden onbeperkt, maar in geanonimiseerde en niet naar individuele personen herleidbare vorm, opgeslagen.
 1. Automatische gegevens

Bij het bezoek aan onze pagina’s en gebruik van de MySize App worden automatisch bepaalde gegevens door de soft- en hardware van de gebruiker van het platform en de MySize App verstrekt aan de systemen van Javaba (zoals IP-adres, welke pagina’s bezocht zijn en informatie over gebruikte soft- en hardware). Een IP-adres kan met behulp van de internetprovider van de gebruiker gebruikt worden om te achterhalen wie de gebruiker van het systeem is. Ook de combinatie van (alle) automatische gegevens kan gebruikt worden om specifieke gebruikers en hun surfgedrag te identificeren.

     Javaba gebruikt echter uitsluitend deze gegevens om statistieken te verkrijgen en gebruikt deze gegevens niet actief om individuele gebruikers te identificeren of herleidbare profielen van gebruikers op te bouwen.

Gegevens betrokken bij verwerking:

         – Verschillende soorten automatisch gegenereerde gegevens zoals IP-adres inlogbestanden, informatie over gebruikte soft- en hardware.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Verzamelen van gegevens voor statistieken die behulpzaam zijn bij het optimaliseren en vermarkten van de MySize App-webpagina en de MySize App en het platform

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle bezoekers en gebruikers van Javaba en de bijbehorende diensten.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Bestanden op basis van automatische gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve in geanonimiseerde, niet naar individuele personen herleidbare vorm.

Duur opslag gegevens:

 • Logbestanden met IP-adressen en meta-data (zoals gebruikte soft- en hardware) worden eens per jaar verwijderd.
 • Statistieken op basis van deze gegevens worden onbeperkt opgeslagen, maar in een geanonimiseerde en niet naar individuele personen herleidbare vorm. 
 1. Javaba-nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief houden wij de gebruikers van de diensten regelmatig op te hoogte van nieuwe ontwikkelingen van Javaba en overige producten, diensten en aanbiedingen van Javaba en haar partners die deelnemen op het platform Javaba. Voorafgaande toestemming zal worden gevraagd en bij elke verzending is aangegeven hoe de gebruiker zich af kan melden voor onze nieuwsbrief.

Gegevens betrokken bij verwerking:

 • Het bij registratie opgegeven e-mailadres van gebruiker wordt in abonneebestand opgenomen indien hier toestemming voor gegeven is.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Informeren van geregistreerde gebruikers over ontwikkelingen van de MySize App en overige producten, diensten en aanbiedingen van Javaba.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden: 

 • Alle geregistreerde gebruikers van Javaba en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens: 

 • Het abonneebestand van onze nieuwsbrief zal niet worden verstrekt aan derden.

Duur opslag gegevens:

 • Bij afmelding zal de gebruiker direct uit het bestand van onze nieuwsbrief verwijderd worden.
 1. Herinneringsberichten

Regelmatig ontvangen gebruikers van de MySize Appherinneringsberichten met een verzoek hun lichaamsmaten opnieuw na te meten. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de MySize App de gebruiker blijft helpen om passende producten te bestellen via aangesloten verkopers. De gebruiker kan zelf opgeven hoe regelmatig hij/zij deze berichten wenst te ontvangen.

Standaard staat de herinnering ingesteld op 4 maanden, deze altijd te wijzigen naar 1, 2, 3 of 4 maanden.

Langer dan 5 maanden niet actualiseren van de lichaamsmaten kan resulteren in het (gedeeltelijk) uitsluiten van het gebruik van de MySize App,op beëindiging van het recht op gebruik en verwijdering van het MySize App account van de gebruiker.

Betrokken gegevens:

 • Datum van laatste wijziging van gegevens.
 • Gewenste frequentie van ontvangst nieuwsbrief (1, 2, 3 of 4 maanden).

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Het actueel houden van de database van Lifestyle People en de database met lichaamsmaten om de correcte werking van de MySize App te garanderen.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle geregistreerde gebruikers van Lifestyle People en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • De bij deze verwerking betrokken gegevens over de gebruikers worden niet aan derden verstrekt.

Duur opslag gegevens:

 • De bij deze verwerking betrokken gegevens worden opgeslagen voor zolang de gebruiker geregistreerd is.
 1.    Bedankmail

Gebruikers van de MySize App die aangemeld zijn voor de ontvangst van de Bedankmail ontvangen direct na het verstrekken van hun actuele lichaamsmaten een Bedankmail. De Bedankmail kan kleine beloningen bevatten in de vorm van acties, aanbiedingen, informatie, kortingen en coupons van partners vindbaar op www.lifestylepeople.nl. Bij elke Bedankmail is aangegeven hoe de gebruiker zich af kan melden voor ontvangst hiervan.

Betrokken gegevens:

 • Opname e-mailadres in abonneebestand voor de ontvangst van de Bedankmail.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Ontvangst van de Bedankmail door geregistreerde gebruikers met acties, aanbiedingen, kortingen en coupons van partners vindbaar op www.lifestylepeople.nl 

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle geregistreerde gebruikers van de MySize App die aan hebben gegeven de Bedankmail te willen ontvangen.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Het abonneebestand voor de ontvangst van de Bedankmail zal niet worden verstrekt aan derden.

Duur opslag gegevens:

 • Bij afmelding door een gebruiker wordt deze direct uit het bestand voor ontvangst van de Bedankmail verwijderd.
 1. Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de Lifestyle People en MySize App-webpagina en informatie te krijgen over het gebruik van ‘Ad-Words’ in de Google-zoekmachine, maken wij gebruik van de ‘Google Analytics’- dienst van Google.

Betrokken gegevens:

 • Google Analytics maakt gebruik van cookies die gebruikers over meerdere pagina’s kunnen volgen; zodoende verkrijgt Google inzicht in het surfgedrag van gebruikers die pagina’s bezoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van Google Analytics.
 • Ook verkrijgt Google inzicht in het IP-adres van gebruikers.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Het Javaba mogelijk te maken inzicht te krijgen in het gebruik van onze webpagina en kennis te verwerven met betrekking tot het succes van haar ‘Ad-Words’-reclamecampagnes in de Google- zoekmachine.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle bezoekers van Lifestyle People en de MySize App die het plaatsen van cookies accepteren.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Google ontvangt gegevens ten aanzien van het surfgedrag, meta-data en het IP-adres van bezoekers. Javaba en MySize App heeft geen invloed op verwerkingen die gedaan worden door Google. De gegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten van Amerika; Google is aangesloten bij het ‘Safe Harbor’-programma (bepaalde afspraken over grensoverschrijdende informatie). Google kan gedwongen worden op grond van wettelijke verplichtingen de door haar verwerkte informatie aan derden over te dragen.

Duur opslag gegevens:

 • Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens – en de duur hiervan – noch op de specifieke verwerkingen van gegevens aan de zijde van Google. Voor deze informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).
 1. Foto’s

Het is voor gebruikers mogelijk foto’s toe te voegen aan hun account. Deze foto’s worden enkel weergegeven op het profiel van de gebruiker, en niet getoond buiten de MySize App. Foto’s zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat uit een foto informatie af te leiden is ten aanzien van het ras/etniciteit van de gebruiker. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken wij de foto’s enkel met expliciete toestemming van de gebruiker. De aangesloten partijen die hun dienstverlening aanbieden en foto’s kunnen toevoegen zijn zichtbaar in het openbaar en dragen de volledige verantwoordelijkheid of zij rechtens deze afbeeldingen mogen gebruiken 

Betrokken gegevens:

 • Door gebruikers verstrekte foto’s.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Het gebruikers mogelijk te maken foto’s toe te voegen aan hun MySize App account.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Geregistreerde gebruikers van de MySize App die zelf een foto toevoegen aan hun gebruikersaccount, na hier expliciet toestemming voor gegeven te hebben.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

– De door gebruikers geplaatste foto’s worden niet aan derden verstrekt.

Duur opslag gegevens:

 • De bij deze verwerking betrokken gegevens worden opgeslagen voor zolang de gebruiker geregistreerd is tot het moment dat deze handmatig door de gebruiker verwijderd is.

DISCLAIMER

Disclaimer voor www.javaba.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.javaba.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Javaba. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Javaba is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Javaba. 

Geen garantie op juistheid  

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Javaba te mogen claimen of te veronderstellen. 

Javaba streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Javaba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.  

Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.javaba.nl op deze pagina.